Wat we doen

Lobby en belangenbehartiging

De vier belangrijkste redenen om zelf aan de slag te gaan met duurzame energie:

  • Zelf iets doen tegen klimaatverandering
  • Onafhankelijkheid op gebied van energie
  • Democratisering van de energiemarkt
  • Versterken lokale economie/leefbaarheid

Veel mensen zijn supergemotiveerd om zich in te zetten voor een schone energievoorziening. Wij zorgen er via de netwerken binnen onze organisatie en ons lobbywerk voor dat deze mensen daadwerkelijk aan de slag kunnen.
Meer weten over onze over lobby voor energiecoöperaties in Nederland? Bekijk hier het interview met Siward Zomer.

Doordat we zo'n sterk netwerk vormen kunnen wij sterke lobby uitvoeren. Een geluid van ODE Decentraal is een krachtig geluid van al onze aangesloten mensen, coöperaties, initiatieven, organisaties en bedrijven. Hierdoor worden wij gehoord in politiek Den Haag en kunnen we invloed uitoefenen op beleid van de Rijksoverheid. 

Dit zijn onze belangrijkste thema's:

Klimaatakkoord
Salderen
Postcoderroosregeling
Wet financieel toezicht
Ontwikkelfonds voor coöperaties
Warmte
Europa

Digitale nieuwsbrief

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief! Je ontvangt maandelijks het laatste verenigingsnieuws en blijft op de hoogte van onze interessante bijeenkomsten.
Schrijf je HIER in voor de nieuwsbrief.
Of sluit je direct aan en maak de rol van  coöperaties en burgers in de energietransitie nog sterker. Word lid van ODE Decentraal!

 

Onderhandelen voor het klimaatakkoord

Tweede ronde onderhandelingen Klimaatakkoord van start

September 2018 - De onderhandelingen aan het klimaatakkoord zijn weer gestart. In de tweede helft van de onderhandelingen worden verdere details van het akkoord uitgewerkt en uitonderhandeld. De onderhandelingen vinden plaats aan de bekende overlegtafels (http://www.nvde.nl/nvdeblogs/tafels-klimaatakkoord/), maar het voorbereidende werk vindt plaats in een groot aantal werkgroepen.

ODE Decentraal is via Energie Samen vertegenwoordigd. Energie Samen richt zich specifiek richten op die werkgroepen waar burgerparticipatie en de randvoorwaarden voor hernieuwbare energie op land worden besproken. Verder richten we ons op financiering en innovatie werkgroepen.

We merken dat burgerparticipatie en de rol van burgers in de energietransitie voor veel partijen onbekend terrein is. Er is veel uitleg nodig over wat energiecoöperaties precies doen en waarom zij, bijvoorbeeld vanwege hun lokale karakter en democratische organisatie, anders zijn dan gewone marktpartijen. Het belang van burgerparticipatie is in de eerste helft van het akkoord benadrukt (https://duurzameenergie.org/wat-doet-ode-decentraal#klimaatakkoord), het is nu aan ons om duidelijk te laten vastleggen wat dit concreet betekent.

 

De helft van alle nieuwe duurzame energie op land eigendom van de lokale omgeving

Juli 2018 - 50 procent van alle nieuwe duurzame energie opwek op land wordt eigendom van de lokale omgeving. Deze ambitie is uitgesproken in het voorstel op hoofdlijnen voor het nieuwe Klimaatakkoord. “Wij voorzien een grote versnelling van de ontwikkeling van nieuwe duurzame energieprojecten wanneer de omgeving daar eigenaar van kan worden,” aldus Siward Zomer, woordvoerder van Energie Samen, de branchevereniging van duurzame energie-initiatieven van burgers en agrariërs.

De zeggenschap en de opbrengsten van duurzame energieprojecten waarin bewoners, agrariërs, en lokale ondernemers zelf investeren en die ze zelf ontwikkelen zijn direct voor de lokale gemeenschap. Dit maakt hen een gelijkwaardige partner bij het ontwikkelen van duurzame energieprojecten. Zo kunnen we door een goede samenwerking tussen markt en omgeving de energietransitie versnellen.

Met deze ambitie wordt een belangrijke kans gecreëerd voor de lokale omgeving. Siward Zomer: “Deze kans moeten lokale partijen wel zelf oppakken en verzilveren. Het betekent niet dat de duurzame energieprojecten op een presenteerblaadje worden aangereikt. Het betekent samen ondernemen en risico nemen. We moeten echt aan de bak met z’n allen.” Ieder project is maatwerk. De eigendomsverhoudingen en rolverdeling zullen daarom niet bij alle projecten hetzelfde zijn.

Met de uitspraak dat de helft van nieuwe duurzame energieproductie van burgers kan worden, wordt heel letterlijk invulling gegeven aan één van de belangrijkste uitgangspunten van het nieuwe Klimaatakkoord, namelijk dat de transitie naar een CO2-vrij elektriciteitssysteem van iedereen is en dat iedereen mee kan doen

Ook op het gebied van energiebesparing en aardgasvrije wijken gaan bewonersinitiatieven een belangrijke rol spelen. In de komende drie jaar gaan zij er samen met gemeenten en andere partijen voor zorgen dat in 500 wijken een concrete uitvoeringsagenda wordt gerealiseerd. Zij zorgen dat bewoners elkaar inspireren om tot woningverduurzaming te komen, en brengen de dialoog op gang over wonen zonder aardgas. Hiermee zijn zij een belangrijke partner om tot een gedragen oplossing per wijk te komen.

De lokale energiebeweging is straks vertegenwoordigd in de alle 33 regio’s waar regionale energiestrategieën worden uitgewerkt. Ook hiermee werken burgerinitiatieven eraan dat de doelstellingen voor lokale duurzame energie uit het Klimaatakkoord gerealiseerd gaan worden, inclusief 50% eigendom van de omgeving – en dat de energieprojecten zorgvuldig in de omgeving worden ingepast.

Van iedereen wordt gevraagd actief mee te werken aan de energietransitie. Energie Samen wil samen met haar achterban stevig aan de slag. We roepen iedereen op om lid te worden van een energiecoöperatie in de buurt en zelf aan de slag te gaan met een duurzaam energie-initiatief.

Lees hier de teksten van het voorstel voor hoofdlijknen voor het Klimaatakkoord.
Lees hier meer informatie van de Rijksoverheid over het Klimaatakkoord.

Vervolgstappen

Hoe ziet het vervolgproces van de onderhandelingen voor het nieuwe Klimaatakkoord eruit?
Op dit moment hebben de onderhandelingen voor het nieuwe Klimaatakkoord een voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord opgeleverd. Na de zomer zijn eerst het kabinet en vervolgens de Tweede Kamer aan zet om het voorstel goed te keuren. Daarna gaan de onderhandelaars weer om de tafel om meer concrete afspraken te maken en te komen tot een echt akkoord.

Wat gaan de onderhandelaars aan de sectortafels in het najaar precies uitwerken?
Alle hoofdlijnen die nu zijn afgesproken hebben concrete maatregelen nodig om te kunnen worden uitgevoerd. Er moet heel veel worden uitgewerkt. In het voorstel voor hoofdlijnen staan onder ieder hoofdstuk onder ‘uitwerking’ waar precies verder aan gewerkt moet worden. https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2018/07/10/hoofdlijnen-compleet

Wat zijn de 30 regionale energiestrategieën (RES) waar steeds over gesproken wordt?
In de RES wordt de regionale vertaling van de nationale afspraken uit het Klimaatakkoord vastgelegd. Het doel van de RES is een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energieopwek met maatschappelijke acceptatie.Met de RES krijgen regio’s -30 regio’s dekken heel Nederland- de ruimte om naar eigen inzicht hun opgave voor meer hernieuwbare energie (elektriciteit en warmte) concreet te beleggen, waarbij participatie van burgers een elementair onderdeel is. Eind 2019 is duidelijk hoe de regio’s invulling geven aan de landelijke opgave.

Wie krijgt de regie over de energiestrategiën?
Een nationale organisatie van overheden en maatschappelijke organisaties en netbeheerders

Is al duidelijk waar straks nieuwe duurzame energieprojecten gebouwd worden?
Dit wordt uitgewerkt in de regionale energiestrategiën. De al eerder afgesproken projecten uit het eerste energieakkoord gaan wel gewoon door.

Op welke manier worden energiecoöperaties betrokken?
Hoe alles precies z’n beslag gaat krijgen wordt duidelijk aan het eind van het jaar. Energiecoöperaties en marktpartijen werken in gezamenlijkheid de onderwerpen en ambities uit het voorstel voor hoofdlijnen verder uit. Het doel is lokale hernieuwbare energieprojecten versnellen en daarmee ook de energietransitie

 

ODE Decentraal aan tafel bij de sectortafel elektriciteit

maart 2018 - ODE Decentraal heeft een plaats heeft toegewezen gekregen aan een van de sectortafels van het Klimaatakkoord. Als vertegenwoordiger van de burger(organisaties) in de energietransitie neemt onze directeur Siward Zomer plaats aan de Sectortafel voor elektriciteit.

In het Klimaatakkoord wordt gestuurd op één centraal doel. Er wordt dus niet zozeer meer onderhandeld over hoeveel duurzame energie, maar over hoe we daar komen. In de energietransititie en dus ook in deze onderhandelingen zullen de energiecoöperaties een belangrijke rol gaan spelen.

Minister Wiebes hoopt aankomende zomer de hoofdlijnen van een Klimaat- en energieakkoord voor de periode tot 2030 te kunnen presenteren.

Nederland gaat maatregelen nemen voor een CO2-emissiereductie van 49 procent ten opzichte van 1990. Het Klimaatakkoord is één van de twee belangrijke pijlers onder deze nationale ambitie. De andere belangrijke pijler is de Klimaatwet, waarin het kabinet de hoofdlijnen van het klimaat- en energiebeleid wil vastleggen. Het Klimaatakkoord heeft als doel burgers en bedrijven aanzetten tot maatregelen.

Voor de onderhandelingen is gekozen voor een structuur met vijf sectorale tafels en één coördinatieoverleg. Aan de sectortafels zitten in ieder geval de partijen die daadwerkelijk zelf een bijdrage leveren aan de energietransitie.

Lees hier meer over het Klimaatakkoord en welke partijen nog meer aan tafel zitten

Salderen

18 juni 2018 - Minister Wiebes schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer dat de salderingsregeling in 2020 verandert in een terugleversubsidie. ODE Decentraal zal zich ervoor inzetten om de verandering van de salderingsregeling zo zorgvuldig mogelijk te laten plaatsvinden, zodat er een stabiele financiële regeling komt en een soepele overgang.

Veel van onze individuele leden en coöperaties hebben ofwel zelf zonnepanelen, of ze zijn ooit gestart met een collectieve inkoop. Een zorgvuldige overgang is daarom belangrijk voor onze individuele leden en voor de coöperaties die de overgang aan hun leden, aan wie ze zonnepanelen hebben verkocht, moeten uitleggen.

Siward Zomer: "In de huidige tijd van snelle veranderingen in de energietransitie is een lange aanlooptijd voor aanpassingen, aan (bijvoorbeeld) de salderingsregeling, een luxe die we niet meer hebben." De aanpassing van de salderingsregeling zat er al langer aan te komen. Voormalig Minister van Economische Zaken Henk Kamp, kondigde aan dat de verandering in 2023 zou plaatsvinden. Echter door de huidige ontwikkelingen in de energietransitie, en dan met name de warmtetransitie, zal deze verandering sneller plaatsvinden.

Vanwege de warmtetransitie wordt de belasting op elektriciteit naar beneden bijgesteld. Dit heeft direct invloed op de businesscase van salderen. Ook moet door de snelle uitrol van zonne-energie de flexibiliteit op het net gestimuleerd worden.

Zomer: “Zo’n drie jaar geleden was er aanvankelijk niet eens sprake van aanpassing van de regeling, maar zelfs van afschaffing. Dat was voor ODE Decentraal reden om het gesprek aan te gaan met onze leden om te onderzoeken of de salderingsregeling zo zou kunnen worden aangepast dat afschaffing niet nodig zou zijn. In samenwerking met de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is vervolgens gezocht naar een aanpassing waar alle partijen in de energiemarkt achter konden staan."

Dit heeft geresulteerd in het voorstel van de terugleversubsidie. Dit voorstel is op de algemene ledenvergadering van ODE Decentraal in 2016 gepresenteerd, en door de leden als een goede weg voorwaarts bevonden, mits de overgang goed geregeld werd.

 De brief van Wiebes is in zijn geheel te lezen via deze link: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/documenten/kamerstukken/2018/06/15/kamerbrief-stimuleringsbeleid-lokale-hernieuwbare-elektriciteitsproductie

Een duidelijke uitleg over de veranderingen van de salderingsregeling is te vinden op Solar magazine: https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i16235/minister-wiebes-salderingsregeling-zonnepanelen-vervangen-door-terugleversubsidie-terugverdientijd-blijft-7-jaar

Salderen al in 2020 in plaats van 2023 aangepast

December 2017 - Om de minister ervan te overtuigen dat het belangrijk is om de salderingsregeling voor particulieren, scholen, MKB-bedrijven, huurders en andere kleinverbruikers te handhaven tot 2023 hebben we in december 2017 samen met heel veel andere organisaties een  brief aan minister Wiebes geschreven.

Utrecht Oktober 2017
Ondanks eerder gemaakte afspraken waar ODE Decentraal samen met de NVDE en Holland Solar sterk voor gelobbyd heeft  wordt de salderingsregeling duurzame elektriciteit volgens het nieuwe Regeerakkoord al in 2020 omgevormd tot een nieuwe regeling. 

In de brief aan de Tweede Kamer die voormalig minister Kamp op 12 juli 2017 daarover geschreven heeft stond nog dat de salderingsregeling pas in 2023 zou worden aangepast. Wanneer dit al in 2020 gebeurt, moet er zo snel mogelijk begonnen worden met het uitdenken van die nieuwe regeling. ODE Decentraal zal in samenwerking met de NVDE en Holland Solar hierover meedenken en de belangen van onze leden en achterban op dit thema zo goed mogelijk behartigen.

2023
En dat begint allereerst met nog te bekijken of 2023 alsnog mogelijk wordt. We gaan daarover in overleg met Holland Solar en de NVDE. Mocht dat niet mogelijk zijn,  dan is er nog maar twee jaar tijd om die nieuwe regeling in te voeren.

Belangen
ODE Decentraal is al meerdere jaren bezig met het verdedigen van de belangen van particuliere zonne-energie producenten. Wij stonden dan ook op scherp toen minister Kamp in 2017 de salderingsregeling wilde gaan evalueren, waarbij de optie werd opengelaten dat de regeling afgeschaft zou worden.

Evaluatie
Door samen met de NVDE een sterke lobby te voeren, hadden we er in eerste instantie voor gezorgd dat de evaluatie eerder plaats zou vinden. Om de sprong naar voren te maken hebben we daarnaast samen met de NVDE en Holand Solar een alternatief voorstel uitgewerkt voor een terugleversubsidie aan particulieren. In de brief aan de Tweede kamer bood Kamp ook een duidelijk keuzemenu van mogelijkheden om de regeling te vervangen. Ons voorstel voor een terugleververgoeding was hier ook in opgenomen.

Regeling
De nieuwe regeling waar het Regeerakkoord op doelt als opvolger van de salderingsregeling is weer dat voorstel voor terugleversubsidie. Dat is overigens niet met name terug te vinden in het regeerakkoord, maar wel in de doorrekening van het CPB. Het gaat om precies dezelfde regeling die ODE Decentraal, Holland Solar en NVDE eerder dit jaar hebben voorgesteld als vervanging van het fiscale deel bij salderen.

Terugleversubsidie
In dat voorstel krijgt de zonnepaneelbezitter die stroom teruglevert nog steeds een marktconforme terugleververgoeding van de energieleverancier (€ 0,05/kWh). Daarnaast krijgt hij een premie dan wel belastingkorting van de overheid (€ 0,10/kWh). Deze manier van vergoeden geldt voor zeven jaar, zodat de terugverdientijd van zonnepanelen minimaal op dit niveau blijft. Onze lobby op dit punt heeft in elk geval dat wel opgeleverd.

Download HIER het sectorvoorstel voor terugleversubsidie.

Postcoderoosregeling

20 juni 2019 Postcoderoos, wat gaat de toekomst brengen?

Het Klimaatakkoord is rond. Dat betekent ook dat er een vervolg komt op de salderingsregeling en dat de Postcoderoosregeling (PCR) wordt aangepast. Voor de nieuwe regeling zijn er een aantal uitgangspunten afgesproken in het Klimaatakkoord, onder andere: Er komt een soepele overgangsregeling voor iedereen die al geïnvesteerd heeft in zonnepanelen en de terugverdientijd blijft rond de 7 jaar. Energiecoöperaties hebben een aparte regeling omdat zij geen gebruik kunnen maken van de salderingsregeling. Op dit moment is dat de PCR, maar hoe gaat die er straks uitzien?

Energie Samen zit in de Expertgroep voor de PCR van het HIER opgewekt kenniscluster. Deze expertgroep kijkt samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hoe de opvolging van de PCR er het beste uit kan zien. 

Twee opties
Er zijn twee opties in beeld voor aanpassing van de PCR: een eenvoudige subsidieregeling of behoud van de huidige PCR met verbetering: het recht om te verhuizen. Beide opties zouden in 2021 van start gaan. De eenvoudige subsidieregeling gaat om een regeling met een subsidie per kWh of kWp. Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld voor een bepaalde periode, of, bij een regeling op basis van kWp wordt een jaarlijks vastgesteld tarief uitgesmeerd over aantal jaar. 

Voorkeur voor subsidieregeling
Energie samen organiseerde op 20 juni een discussiebijeenkomst voor haar leden en achterban over de toekomst van de PCR. De voorkeur van de expertgroep en de leden gaat uit naar de eenvoudige subsidieregeling, met behoud van de structuur van de Postcoderoos en zo mogelijk een uitbreiding van het gebied. Belangrijke afweging: de hoogte van de energiebelasting is niet betrouwbaar, terwijl de businesscase van een PCR-project afhankelijk is van de energiebelasting. De ALV heeft daarnaast de voorkeur uitgesproken voor een regeling op basis van kWh, vanwege het maatschappelijk belang dat we kWh’s nodig hebben en geen slecht opgestelde, goedkope installaties.

Uitwerken
De expertgroep gaat de eenvoudige subsidieregeling samen met EZK verder uitwerken. In het najaar van 2019 gaat Energie Samen opnieuw een consultatie houden onder haar leden om de uitkomsten van de uitwerking van de nieuwe regeling te bespreken.

Wat moet je doen als je net een PCR project wilt beginnen?
Coöperaties die de komende tijd met een project beginnen, krijgen een beschikking voor 15 jaar. Zo is dat binnen de PCR geregeld. Tegen de tijd dat de nieuwe regeling er is kunnen coöperaties samen met hun leden bepalen of ze gebruik blijven maken van de PCR waarmee ze gestart zijn, of dat het gunstiger is om over te stappen naar de nieuwe regeling.

Download het verslag van de discussiebijeenkomst van 20 juni 2019 hier

Gevolgen verlaging belasting op elektriciteit op de postcoderoosregeling

27 juni 2018 - Voor veel energiecoöperaties komt de verlaging van de energiebelasting op elektriciteit als een onwelkome boodschap. ODE Decentraal gaat zich deze zomer, met een expertgroep vanuit onze leden, voorbereiden op de uitwerking van de aanpassing van de energiebelasting op gerealiseerde postcoderoosprojecten en op projecten die nu in ontwikkeling zijn.

In de herfst zullen we aansturen op een terugleververgoeding die nagenoeg hetzelfde functioneert als de terugleververgoeding die de salderingsregeling zal vervangen. Dit kan mogelijk betekenen dat er twee verschillende tarieven komen: voor een collectief project, en voor een individueel systeem, omdat het eigen gebruik op je eigen huis in alle waarschijnlijkheid hoger is dan bij een collectief dak.

Handelingsperspectief
De postcoderoosregeling is ooit bedacht voor burgers die zelf geen dak hadden. Deze regeling bood een handelingsperspectief aan mensen door heel Nederland die actief aan de slag wilden met de energietransitie. Veel burgers hebben zich in de afgelopen jaren in coöperaties georganiseerd om op een gemeenschappelijk dak zonnestroom op te wekken. Ze maakten gebruik van de regeling verlaagd tarief (postcoderoosregeling) om hun businesscase rond te krijgen. In het opzetten, ontwikkelen en administreren van deze projecten zitten duizenden vrijwilligersuren van proactieve burgers.

Rentabiliteit gerealiseerde projecten
ODE Decentraal probeert na de zomer zo snel mogelijk een uitspraak te krijgen over het behoud van de rentabiliteit van reeds gerealiseerde projecten die overgaan in de nieuwe regeling. Daarmee kunnen de projecten die nu in de pijplijn zitten doorontwikkeld worden. Nog voor het tekenen van het Klimaat en Energieakkoord in december willen we helderheid krijgen over de tarieven van de terugleververgoeding voor collectieve projecten, en over wat er precies moet gebeuren om over te stappen op de nieuwe regeling.

Businesscase
De businesscase van de postcoderegeling is gebaseerd op de hoogte van de energiebelasting op elektriciteit. Hoe hoger die belasting des te meer een deelnemer bespaart en hoe meer rendement hij of zij maakt op de investering. Nu was dit rendement al niet hoog, maar dankzij de inzet van vrijwillige uren van burgers kon het vaak net financieel rondgerekend worden. In veel gevallen werd er vanuit gegaan dat de energiebelasting gelijk zou blijven of zelfs zou stijgen. Bij een verlaging van de energiebelasting op elektriciteit zullen deelnemers echter minder gaan besparen dan bij aanvang van deelname is voorgerekend. De regeling verlaagd tarief was dan wel voor 15 jaar gegarandeerd, maar de hoogte van de energiebelasting niet. Daarover wordt nu in het nieuwe Klimaat- en Energieakkoord afgesproken dat deze de komende jaren zal dalen en dat de energiebelasting op gas zal stijgen.

Versnelling energietransitie
ODE Decentraal ziet in dat het besluit tot deze aanpassing van de energiebelasting noodzakelijk is om de energietransitie te versnellen. Als belangenvereniging staan wij voor de belangen van onze leden. We moeten echter ook kijken naar het belang van de energietransitie in zijn geheel. En als we dat doen, dan kunnen we alleen maar constateren dat het verlagen van de belasting op elektriciteit een sterke versnelling van de energietransitie zal teweegbrengen. ODE Decentraal zal daarom niet proberen om de verlaging van de energiebelasting op elektriciteit tegen te houden. We gaan ons er echter wel vol voor inzetten dat de overlast en financiële risico’s, die deze aanpassing voor onze leden kan betekenen, beperkt blijven.

Rendabele businesscase
Wij hebben, in samenwerking met de NVDE, aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gevraagd om een passage in het Klimaat- en Energieakkoord op te nemen waaruit blijkt dat een rendabele businesscase van gerealiseerde projecten en toekomstige projecten gegarandeerd blijft. De NVDE is bij de onderhandelingen voor het nieuwe Klimaat en Energieakkoord direct vertegenwoordigd aan de overlegtafel voor de gebouwde omgeving.

Budgettaire consequenties
Omdat dit voorstel budgettaire consequenties heeft, zal ook het Ministerie van Financiën hierover moeten beslissen. Het lijkt er daarom op dat we hier, in dit late stadium van de onderhandelingen, geen harde garanties op zullen krijgen. Wel wordt er een passage opgenomen waarin wordt erkend dat deze aanpassing in de energiebelasting verschillende businesscases raakt (bijvoorbeeld ook financial lease) en dat hier een oplossing voor wordt gezocht in de uitwerking na de zomer.

Stevig beroep op burgers
Er wordt een Klimaat- en Energieakkoord voorbereid waarin een stevig beroep wordt gedaan op burgers om (in hun eigen leefomgeving) actief mee te werken aan de energietransitie. Wij vertrouwen erop dat er een goede oplossing komt voor die eerste pioniers en leden van postcoderooscoöperaties, die in de afgelopen jaren hun denkkracht, hun vrije tijd, expertise en geld hebben ingezet om een enorm complexe regeling werkend te krijgen. Deze groep laten zitten zou een bijzonder negatief signaal zijn naar actieve burgers in de energietransitie, dat kunnen we ons in Nederland nu niet permitteren.

ODE Decentraal optimistisch over aanpassing postcoderoosregeling

18 juni 2018 - Minister Wiebes kondigt in zijn brief van 15 juni aan de Tweede Kamer aan dat hij onderzoekt of de Postcoderoosregeling vanaf 2020 kan worden opgenomen in de opvolger van de salderingsregeling. Het doel is één regeling om burgers en bedrijven met een kleinverbruiksaansluiting te stimuleren om deel te nemen in hernieuwbare energieprojecten in de directe omgeving. ODE Decentraal is optimistisch over de voorgenomen aanpassing van de postcoderoosregeling. Zo zal de organisatie van de regeling straks maar bij één ministerie liggen. Directeur Siward Zomer: “Dat is een grote verbetering, hoewel we liever hadden gezien dat aanpassingen aan deze regeling nog tot 2023 op zich hadden laten wachten.”

De Postcoderoosregeling wordt tot 2020 in zijn huidige vorm behouden. Hiermee wil de minister zekerheid bieden aan de projecten in voorbereiding en kan hij beoordelen of de laatste aanpassingen van 2016 inderdaad het beoogde positieve effect hebben. Wiebes: “Samen met betrokken partijen werk ik de terugleversubsidie verder uit. Daarbij onderzoek ik hoe projecten van energiecoöperaties met een kleinverbruiksaansluiting opgenomen kunnen worden in de terugleversubsidie, zodat één regeling ontstaat.”

Zomer: “Nu de postcoderoosregeling eindelijk op stoom komt hadden wij het liefst een langere periode gezien zonder substantiële veranderingen. Ons voorstel aan minister Wiebes was om de regeling tot 2023 met rust te laten en alleen wat kleine verbeteringen door te voeren, maar geen grote veranderingen.”

Aanvankelijk zou in 2023 ook de salderingsregeling worden aangepast en lag een samenvoeging van de regelingen voor de hand. Door het regeerakkoord is de verandering van de salderingsregeling echter vervroegd naar 2020.

Zomer: “Ook door de ontwikkelingen bij de onderhandelingen over het Klimaatakkoord worden we ingehaald. Om de elektrificatie van de gebouwde omgeving te versnellen zal de belasting op elektriciteit worden verlaagd en de belasting op gas verhoogd. Hier kunnen we niet onderuit en dat maakt dat een aanpassing van de postcoderoosregeling ook in dit tijdspad, dus sneller, mee zal moeten.”

ODE Decentraal is al sinds het ontstaan van de postcoderoosregeling, bezig met verbeteringen hiervan. De afgelopen jaren hebben wij ons ervoor ingezet om een lijst van tien verbeteringen door te voeren om de complexiteit en administratieve lasten van de regeling te verminderen. “Het fiscale karakter van de postcoderoosregeling zorgde ervoor onze vereniging een enorme inspanning moest leveren om de kleinste aanpassingen te regelen. Niet alleen richting de Belastingdienst, maar ook naar het ministerie van Financiën en het Ministerie van Economische Zaken,” aldus Zomer.

“Maar zo wisten we na twee jaar onderhandelen met het Ministerie van Financiën de oorspronkelijk bedachte korting van 7,5 cent naar 9 cent te verhogen, om de businesscases vanuit deze regeling überhaupt mogelijk te kunnen maken. En na een jaar discussiëren met de Belastingdienst en verschillende regiokantoren van de fiscus, konden we eindelijk een heldere uitspraak ontlokken aan de minister, over hoe de btw nu precies verrekend moest worden. In de jaren na de verhoging van de korting naar 9 cent kwam de regeling mondjesmaat op gang. Maar dankzij de enorme inzet van de energiecoöperaties begint de regeling nu echt op stoom te komen.

We gaan ons ervoor inzetten dat de nieuwe regeling administratief eenvoudiger wordt voor onze achterban, en makkelijker uit te leggen aan de deelnemers van de regeling. We willen er zeker ook voor zorgen dat dat de pioniers van de postcoderoosregeling een zo makkelijk mogelijke overgang krijgen en dat er voldoende financiële zekerheid is voor deze pioniers.”

Rapport evaluatie postcoderoosregeling

De regeling verlaagd tarief, ofwel de postcoderoosregeling, is in het najaar van 2017 geëvalueerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Afgelopen 15 juni 2018 is het evaluatierapport naar de Tweede Kamer gestuurd. In de begeleidende brief legt minister Wiebes uit wat hij van plan is met de regeling. Hij wil deze behouden in de huidige vorm tot 2020. Doel is deze daarna op te nemen in de aankomende terugleversubsidie. Wiebes geeft aan dat hij deze samen met betrokken partijen verder wil uitwerken. Er wordt onderzocht hoe projecten van energiecoöperaties hierin opgenomen kunnen worden. 

>> Lees het volledige rapport en de brief aan de tweede kamer

 De brief van Wiebes is in zijn geheel te lezen via deze link

Een duidelijke uitleg over de veranderingen van de salderingsregeling is te vinden op Solar magazine

ODE Decentraal praat mee over evaluatie postcoderoosregeling

Het ministerie van Economische Zaken is begonnen met de evaluatie van de postcoderoosregeling en ODE Decentraal praat mee in de evaluatiestuurgroep. De evaluatie wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau KWINK groep. Zij zijn gespecialiseerd in beleidsevaluaties. ODE Decentraal zal cases aandragen en input geven op het proces van het onderzoek.

Verbeterpunten
Wij zien verschillende mogelijkheden voor verbeterpunten die op korte termijn uitgevoerd kunnen worden. Met deze verbeteringen kunnen de administratielasten van coöperaties en energieleveranciers verminderd worden. Ook kan de regeling geoptimaliseerd worden door de grenzen van het postcoderoosgebied los te laten en beter na te denken over een werkbare invulling van de begrenzing van het gebied.

Geen herziening
Wij vinden een fundamentele herziening van de regeling een slecht idee. Veel coöperaties en energieleveranciers hebben net hun werkwijze en systemen ingericht op de regeling, zo’n herziening zou dit allemaal weer tenietdoen. Dat zou zonde zijn van alle inspanningen.

Foto: Zuiderlicht

Antwoorden Kamervragen Regeling verlaagd tarief

Het Ministerie van Financiën geeft eindelijk duidelijkheid over de verschillende interpretaties van de Regeling verlaagd tarief, beter bekend als de Postcoderoosregeling.

Verschillende interpretaties
Vorig jaar na de zomer bereikten ons de eerste geluiden dat er per belastingkantoor uit verschillende regio’s andere interpretaties van de regeling werden gehanteerd. Het probleem was dat sommige belastinginspecteurs de inleg van leden in de coöperatie kwalificeerden als een ingekochte dienst en dat er daarom 21% btw betaald moest worden.

Kennisdossier
In samenwerking met HIER opgewekt die een uitgebreid kennisdossier heeft opgebouwd over de Postcoderoosregeling, hebben we de goed- en afkeuringen bestudeerd en kunnen concluderen dat verschillende belastingkantoren de regeling daadwerkelijk verschillend interpreteerden. ODE Decentraal heeft vervolgens het Ministerie van Financiën gevraagd om hier een éénduidig antwoord op te geven.

Antwoorden
Na vragen van Tweede Kamerlid Agnes Mulder van het CDA aan de Minister, kwam het Ministerie van Financiën vorige week met duidelijke antwoorden. 

De heffing is afhankelijk van het model dat de coöperatie kiest. Er zijn twee opties:

  1. de inleg wordt met 21% BTW belast wanneer de coöperatie de stroom om niet doorlevert aan het lid. De deelnemer koopt dan met zijn inleg stroom vooraf en dat wordt dus gekwalificeerd als een dienst.
  2. De inleg is niet belast met btw wanneer de deelnemer elektriciteit geleverd krijgt tegen een gangbaar marktconform tarief. Deze antwoorden lossen voor onze leden de onzekerheid op en zo kunnen ze weer verder met het uitrollen van Postcoderoosprojecten in hun gemeenten.

Energiecoöperaties
De Regeling verlaagd tarief is speciaal voor energiecoöperaties in het leven geroepen. Leden van een energiecoöperatie kunnen, door samen te investeren in bijvoorbeeld een zonne-installatie, de belasting op hun geleverde stroom terugkrijgen.

Meer informatie hierover staat ook op de website van HIER opgewekt: https://www.hieropgewekt.nl/nieuws/kamervragen-over-postcoderoosregeling

Lees ook:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/07/12/antwoorden-op-kamervragen-over-de-postcoderoosregeling

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2017/07/12/antwoorden-op-kamervragen-over-de-postcoderoosregeling/antwoorden-op-kamervragen-over-de-postcoderoosregeling.pd

Wet financieel toezicht

Coöperaties en de Wet financieel toezicht

ODE Decentraal gaat samen met HIER opgewekt een traject opzetten om onze achterban te informeren over de Wet financieel toezicht (Wft).

Coöperaties halen publiek geld op. Dit mag volgens de wet, maar dat moet dan wel op de juiste manier gebeuren. Wat die juiste manier is, wordt niet altijd duidelijk uit de informatie die op dit moment beschikbaar is. ODE Decentraal gaat daarom eerst in samenwerking met de AFM en DNB zorgen dat die informatievoorziening op orde komt. Vervolgens gaan we samen met HIER opgewekt trainingen verzorgen voor onze achterban over financiën voor coöperaties volgens de Wft.

Houdt onze website in de gaten voor meer informatie. 

Wet financieel toezicht
Dat de Wet financieel toezicht veel onduidelijkheid geeft onder onze leden is niet vreemd, zelfs experts bij banken hebben moeite met deze wet. ODE Decentraal heeft in samenwerking met de NCR (Nationale Coöperatieve Raad) een quickscan uitgevoerd bij twaalf energiecoöperaties. We konden op basis daarvan constateren dat onze leden geholpen zouden zijn met duidelijkere beleidsuitspraken van de toezichthoudende instanties als de AFM (Autoriteit Financiële Markt) en DNB (De Nederlandse Bank).

Naar aanleiding van de motie van de Tweede Kamerleden Carola Schouten (CU) en Henk Nijboer (PvdA) over de financiering van coöperaties met een maatschappelijk doel heeft ODE Decentraal gesprekken gevoerd met het Ministerie van Financiën.

Oplossingen
Het ministerie bracht ons in contact met de AFM en de DNB om naar oplossingen te zoeken. Onze juristen en die van het ministerie concluderen dat het niet nodig is om de wet aan te passen, maar dat zowel door de toezichthouder als door de energiecoöperaties gewerkt moet worden aan meer bewustzijn en duidelijkheid over de financiële wetgeving. ODE Decentraal heeft inmiddels een actieplan opgesteld om dit onderwerp het komende jaar te adresseren. 

Ontwikkelfonds voor coöperaties

Voortgang Ontwikkelfonds

18 juni 2018 - “Hier hebben we drie jaar lang keihard voor geknokt, maar nu komt het ontwikkelfonds voor coöperaties er echt!” Aldus een opgetogen Siward Zomer, directeur van ODE Decentraal, de branchevereniging van duurzame energiecoöperaties. Het ontwikkelfonds gaat burgerinitiatieven helpen om door de financieel risicovolle opstartfase van hun duurzame energieprojecten heen te komen en daarmee de kans van slagen van hun projecten sterk te vergroten.

Minister Wiebes kondigt in zijn brief aan de Tweede Kamer van 15 juni j.l. aan hoe hij het stimuleringsbeleid voor lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie wil vormgeven. In de brief bespreekt hij verschillende regelingen en aanpassingen van het huidige beleid, waaronder de aanpassing van de salderingsregeling en de postcoderoosregeling, en een ontwikkelfonds voor coöperaties. Vooral op dit laatste onderdeel zitten wij als belangenvereniging voor duurzame energiecoöperaties al maandenlang met spanning te wachten.

Nederland is zo’n 400 burgerinitiatieven voor duurzame energie rijk. Duurzame energieprojecten waar deze lokale initiatieven bij betrokken zijn kunnen in veruit de meeste gevallen rekenen op veel steun uit de omgeving. Ook bij windprojecten en grootschalige zonneparken.

De meeste coöperaties werken echter met uitsluitend vrijwilligers en zonder startkapitaal, ze moeten hun financiën met crowdfunding bij elkaar zien te krijgen. De opstartfase van duurzame energieprojecten is altijd kostbaar en risicovol. Een groot deel van de coöperatieve projecten wordt ondanks een goede opzet van de plannen, niet gerealiseerd omdat er een gebrek is aan specifieke kennis en/of financiële middelen op het juiste moment. Hiermee gaan niet alleen potentiele duurzame energieprojecten verloren, maar ook kapitaal en veel enthousiast ingestoken vrijwillige uren.

Om dit probleem op te lossen heeft ODE Decentraal het initiatief genomen om te komen tot een revolverend ontwikkelfonds voor duurzame energiecoöperaties. Met behulp van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de ontwikkelings- en financieringsinstelling van de Rijksoverheid: Invest-NL, is dat na drie jaar hard werken eindelijk gelukt. Het projectbureau van REScoopNL werkt op dit moment samen met het Groenfonds aan de opzet en uitwerking van het ontwikkelfonds. Zij hopen dat de eerste aanspraken op het fonds al in het eerste kwartaal van 2019 gemaakt kunnen worden.

Zomer: “Energiecoöperaties zijn niet te vergelijken met gewone bedrijven. Ze werken meestal maar aan één (lokaal) project en hebben, in tegenstelling tot commerciële ontwikkelaars, geen portfolio met verschillende projecten om hun risico’s te kunnen spreiden. Dit rechtvaardigt deze ondersteuning door de overheid om een gelijke toegang tot de markt te creëren. Wanneer het project eenmaal draait kan het geld dat beschikbaar gesteld is uit het ontwikkelfonds weer teruggestort worden met een opslag. Zo houdt het ontwikkelfonds zich uiteindelijk zelf in stand. De winst van de projecten wordt lokaal weer gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe projecten. Zo functioneert dit fonds als een echte aanjager van de energietransitie van onderop”

Wiebes wil de komende maanden onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het activeren en professionaliseren van de groeiende beweging van actieve burgers. Hierbij zal hij ook kijken naar aanvullende maatregelen. Wiebes: “Zo wordt in sommige andere landen in Europa bij grote hernieuwbare energieprojecten verplicht gesteld dat burgers in de directe omgeving de mogelijkheid moet worden geboden om financieel te participeren in het project. De komende maanden wil ik deze en andere opties verkennen.”

 De brief van Wiebes is in zijn geheel te lezen via deze link: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/documenten/kamerstukken/2018/06/15/kamerbrief-stimuleringsbeleid-lokale-hernieuwbare-elektriciteitsproductie

Een duidelijke uitleg over de veranderingen van de salderingsregeling is te vinden op Solar magazine: https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i16235/minister-wiebes-salderingsregeling-zonnepanelen-vervangen-door-terugleversubsidie-terugverdientijd-blijft-7-jaar

 

Voortgang Ontwikkelfonds

12 juni 2017 - Voormalig minister Kamp heeft  in een brief aan de Tweede Kamer antwoord gegeven op de motie van Agnes Mulder (CDA) om energiecoöperaties te ondersteunen.

Brief
In de brief staat dat het ministerie van Economische Zaken samenwerkt met ODE Decentraal om een speciaal ontwikkelfonds op te zetten. Het investeringsbesluit hiervoor zal echter door de nieuwe verantwoordelijke minister genomen worden.

Nieuw kabinet
ODE Decentraal werkt nu samen met Invest-NL om dit ontwikkelfonds in te richten. We kunnen er nog geen uitspraken over doen wanneer dit fonds operationeel is, omdat dit afhangt van de nieuwe minister en het nieuwe kabinet.

Over Invest-NL
Het kabinet wil start-ups, export en innovatieve projecten meer financieringsmogelijkheden bieden. Daarom wordt de financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL opgericht. Ondernemers kunnen bij Invest-NL terecht voor bijvoorbeeld durfkapitaal, garanties, exportkredietverzekeringen en internationale financieringsprogramma's. Daarnaast gaat Invest-NL de organisatie van grote maatschappelijke projecten zoals verduurzaming ondersteunen en waar nodig meefinancieren.

Foto: Zuidenwind

Lees hier een artikel over dit onderwerp dat eerder verscheen op Energeia.nl 

 

 

Warmte

Energiecoöperaties in de warmtetransitie

Warmte en energiebesparing krijgen een steeds belangrijkere rol in de energietransitie. Wij maken ons er sterk voor dat energiecoöperaties een sterke rol krijgen in deze sectie van de overgang naar een duurzame energievoorziening. 

Daarom hebben wij als partner de Green Deal Aardgasvrije wijken ondertekend. Wij willen als lokale energiecooperaties Nederland van het aardgas af helpen. En dat kan. Lees hier ons ambitiedocument.

Coöperaties in de warmtetransitie

Op 13 mei 2017 organiseerden wij samen met HIER opgewekt de werksessie 'Coöperaties in de warmtetransitie'.

De verslagen van de verschillende deelsessies kunt u via onderstaande links teruglezen.

SpaarGas
Paneldiscussie plenair
Position paper plenair
Erik Christiansen plenair
Benedenbuurt Wageningen
Culemborg
Esco’s
Package Solution Model
Videoverslag

Lokale Energiemonitor 2017

De groei van het aantal burgers, dat samen energie opwekt, is niet te stoppen. Het aantal energiecoöperaties steeg in 2017 verder naar 392 (60 meer dan vorig jaar). Hiermee is in bijna elke Nederlandse gemeente een coöperatie actief. Ook het aantal collectieve zon- en windprojecten is toegenomen. Deze projecten leveren genoeg stroom op voor 85.000 huishoudens. De groei zet naar verwachting ook komend jaar door. Er staat nu al een verdubbeling van het aantal zonne-energieprojecten en van het windvermogen op de planning. Dat blijkt uit de Lokale Energie Monitor 2017.


Download hier de infografic in het groot

Het gaat de burgercollectieven voor de wind. Dankzij een professionelere aanpak, lokaal draagvlak en krachtenbundeling slagen zij er steeds vaker in eigen windturbines of zonnedaken en -weides te realiseren (totaal 274 in 2017). 60% van de coöperaties houdt zich bezig met de wederverkoop van groene energie, 70% met energiebesparing en 60% organiseert collectieve inkoop van energie. Siward Zomer namens ODE Decentraal “De energiecoöperaties groeien en worden steeds sterker. Dat is ongekend voor een sector die vijf jaar geleden nog in de kinderschoenen stond.”

Zon
De energiecoöperaties hebben in 2017 100 nieuwe collectieve zonprojecten gerealiseerd. Standaardisatie, specialisatie en krachtenbundeling is de trend. In totaal is er nu voor 37 MWp aan zonvermogen collectief opgewekt, dat is 53% meer dan in 2016. De meeste zonne-energie wordt opgewekt in Friesland (10 MWp), gevolgd door Noord-Holland (5,7 MWp). De verwachting is, dat het aantal zonprojecten in 2018/19 verdubbelt, onder meer door een flink aantal grote zonneweides dat gepland staat.

Wind
Dit jaar is het coöperatieve windvermogen vrijwel gelijk gebleven: 118 MW. Zuid-Holland is koploper met windenergie. Hier werd in 2017 ruim 35 MW opgewekt, gevolgd door Zeeland met ruim 32,5 MW. In het hele land staan grote windparken met coöperatieve windturbines in de startblokken voor 2018/2019, zoals windparken bij Geldermalsen, Tilburg en de Krammersluizen.

Grootste burgerinitiatief
Op de Krammersluizen tussen Goeree Overflakkee en Zeeland neemt Windpark Krammer, het 'grootste burgerinitiatief van Nederland' eind 2017 de eerste twee van de in totaal 34 turbines in gebruik. Bijzonder is, dat 95% van de energie rechtstreeks geleverd wordt aan bedrijven, te weten Akzo, DSM, Philips en Google. Het is de eerste keer dat consumenten op zo'n grote schaal aan het bedrijfsleven energie leveren.

Postcoderoos komt tot bloei
Realisatie van projecten via de Regeling Verlaagd Tarief, ook wel postcoderoosregeling genoemd, komt voorzichtig tot bloei. In 2017 zijn er 63 nieuwe projecten bijgekomen. Daarmee is het aantal postcoderoosprojecten verdubbeld tot een totaal van 114 projecten sinds het begin van de regeling (2014). Daarnaast zitten nog minstens 158 geplande postcoderoosprojecten in de pijplijn.

Positieve energiebeweging
De burgercoöperaties werken aan een duurzame energievoorziening, een leefbare omgeving, een sterke gemeenschap en economie. Ze zijn betrokken bij energieloketten, energiebesparingsacties, Buurkrachtwijken, maken eerste plannen voor aardgasloze wijken en wijken van de toekomst. “De betrokkenheid bij en draagvlak van burgers is van cruciaal belang voor de overgang naar duurzame energie, omdat deze transitie ons steeds meer gaat raken”, zegt Katrien Prins van HIER opgewekt.
“De Lokale Energie Monitor 2017 geeft zicht op een unieke beweging: de energietransitie van onderaf.”

Download hier de volledige Lokale Energie Monitor

 

Coöperaties in Regeerakkoord

Wij zijn er blij mee dat duurzame energiecoöperaties een positie hebben gekregen in het Regeerakkoord. Het laat zien dat onze sector een belangrijke partij is om een schone energievoorziening in ons land voor elkaar te krijgen.

Het regeerakkoord geeft aan dat er een aparte regeling komt voor energiecoöperaties. Deze regeling gaat het mogelijk maken dat omwonenden makkelijker kunnen participeren in duurzame energieprojecten in hun directe omgeving.

Wat deze regeling precies zal inhouden en hoe en waar deze regeling wordt vastgelegd, is nog  niet duidelijk. ODE Decentraal zal als vertegenwoordiger van de energiecoöperaties de overheid uiteraard helpen om deze regeling verder uit te werken.

Word lid!

Sluit je aan en maak de rol van  coöperaties en burgers in de energietransitie nog sterker. Word lid van ODE Decentraal!