Statutaire doelen

De statutaire doelen van ODE Decentraal

  1. Het bevorderen van de ontwikkeling en instandhouding van een zo efficiënt mogelijk, betaalbaar en betrouwbaar hernieuwbaar energiesysteem, waarbij burgers en burgerverenigingen actief betrokken
  2. Het behartigen van de belangen van eigenaars en gebruikers van een hernieuwbaar energie systeem en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;
  3. Het bevorderen van kennisdeling tussen de leden, belangstellenden en andere stakeholders ten aanzien van de ontwikkeling en in standhouden van decentrale hernieuwbare energievoorzieningen, en
  4. Te fungeren als brancheorganisatie voor burgers, instellingen en andere organisaties, die bijdragen aan het tot stand komen, het bevorderen en/of vergemakkelijken en/of het ten uitvoer brengen van decentrale hernieuwbare energievoorzieningen, alles in de ruimste zin des woords.