Nieuws

Groen licht voor ontwikkelfonds energiecoöperaties!

18 juni 2018

“Hier hebben we drie jaar lang keihard voor geknokt, maar nu komt het ontwikkelfonds voor coöperaties er echt!” Aldus een opgetogen Siward Zomer, directeur van ODE Decentraal, de branchevereniging van duurzame energiecoöperaties. Het ontwikkelfonds gaat burgerinitiatieven helpen om door de financieel risicovolle opstartfase van hun duurzame energieprojecten heen te komen en daarmee de kans van slagen van hun projecten sterk te vergroten.


Foto Zuidenwind

Minister Wiebes kondigt in zijn brief aan de Tweede Kamer van 15 juni j.l. aan hoe hij het stimuleringsbeleid voor lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie wil vormgeven. In de brief bespreekt hij verschillende regelingen en aanpassingen van het huidige beleid, waaronder de aanpassing van de salderingsregeling en de postcoderoosregeling, en een ontwikkelfonds voor coöperaties. Vooral op dit laatste onderdeel zitten wij als belangenvereniging voor duurzame energiecoöperaties al maandenlang met spanning te wachten.

Nederland is zo’n 400 burgerinitiatieven voor duurzame energie rijk. Duurzame energieprojecten waar deze lokale initiatieven bij betrokken zijn kunnen in veruit de meeste gevallen rekenen op veel steun uit de omgeving. Ook bij windprojecten en grootschalige zonneparken.

De meeste coöperaties werken echter met uitsluitend vrijwilligers en zonder startkapitaal, ze moeten hun financiën met crowdfunding bij elkaar zien te krijgen. De opstartfase van duurzame energieprojecten is altijd kostbaar en risicovol. Een groot deel van de coöperatieve projecten wordt ondanks een goede opzet van de plannen, niet gerealiseerd omdat er een gebrek is aan specifieke kennis en/of financiële middelen op het juiste moment. Hiermee gaan niet alleen potentiele duurzame energieprojecten verloren, maar ook kapitaal en veel enthousiast ingestoken vrijwillige uren.

Om dit probleem op te lossen heeft ODE Decentraal het initiatief genomen om te komen tot een revolverend ontwikkelfonds voor duurzame energiecoöperaties. Met behulp van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de ontwikkelings- en financieringsinstelling van de Rijksoverheid: Invest-NL, is dat na drie jaar hard werken eindelijk gelukt.

Zomer: “Energiecoöperaties zijn niet te vergelijken met gewone bedrijven. Ze werken meestal maar aan één (lokaal) project en hebben, in tegenstelling tot commerciële ontwikkelaars, geen portfolio met verschillende projecten om hun risico’s te kunnen spreiden. Dit rechtvaardigt deze ondersteuning door de overheid om een gelijke toegang tot de markt te creëren. Wanneer het project eenmaal draait kan het geld dat beschikbaar gesteld is uit het ontwikkelfonds weer teruggestort worden met een opslag. Zo houdt het ontwikkelfonds zich uiteindelijk zelf in stand. De winst van de projecten wordt lokaal weer gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe projecten. Zo functioneert dit fonds als een echte aanjager van de energietransitie van onderop”

Wiebes wil de komende maanden onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het activeren en professionaliseren van de groeiende beweging van actieve burgers. Hierbij zal hij ook kijken naar aanvullende maatregelen. Wiebes: “Zo wordt in sommige andere landen in Europa bij grote hernieuwbare energieprojecten verplicht gesteld dat burgers in de directe omgeving de mogelijkheid moet worden geboden om financieel te participeren in het project. De komende maanden wil ik deze en andere opties verkennen.”

 De brief van Wiebes is in zijn geheel te lezen via deze link: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/documenten/kamerstukken/2018/06/15/kamerbrief-stimuleringsbeleid-lokale-hernieuwbare-elektriciteitsproductie

Een duidelijke uitleg over de veranderingen van de salderingsregeling is te vinden op Solar magazine: https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i16235/minister-wiebes-salderingsregeling-zonnepanelen-vervangen-door-terugleversubsidie-terugverdientijd-blijft-7-jaar