Nieuws

ODE Decentraal ondertekent Green Deal omgevingsparticipatie duurzame energieprojecten

22 maart 2018

Maar liefst 27 partijen, waaronder ODE Decentraal, ondertekenen op donderdag 22 maart de Green Deal Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten’. De Natuur en Milieufederaties en Natuur en Milieu namen hiertoe initiatief. Net als ODE Decentraal  vinden zij dat de kans van slagen van duurzame energieprojecten veel groter wordt als ‘aan de voorkant’ van projecten voor windenergie, grootschalige zon, of andere vormen van duurzame energie de omgeving goed betrokken wordt. 

Het gaat er daarbij om inwoners van een gebied, en andere belanghebbenden, op het juiste moment, op de juiste manier te betrekken bij de plannen. Op die manier brengen we de de uitdaging van de energietransitie naar lokaal niveau: iedereen kan een bijdrage leveren. We bespreken de verdeling van de lusten en de lasten, definitieve locatiekeuzes en de uiteindelijke inrichting van het gebied.

De 27 partijen zijn branche- en koepelorganisaties uit zowel de publieke, als de private sector. Ook maatschappelijke organisaties ondertekenen. Dit toont aan dat al deze partijen onderschrijven het belang van goede participatie bij het inpassen van duurzame energieprojecten.

Ideeën over participatie bij duurzame energieprojecten, net als de energietransitie zijn volop in ontwikkeling. We geven met de ondertekening van deze Green Deal aan, dat we onze kennis en ervaringen bij lopende en nieuwe duurzame energieprojecten zullen inzetten, om te werken aan verdere ontwikkeling, vormgeving en verbetering.

De partijen van deze Green Deal gaan de komende twee jaargezamenlijk aan de slag met:

  • inbrengen en delen van eigen ervaringen en kennis over participatie bij de inpassing van duurzame energieprojecten. Hierbij is aandacht voor het verschil in aanpak en beleving tussen burgers, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en overheden;
  • Leren over de wijze waarop participatieprocessen verder kunnen worden ontwikkeld en verbeterd;
  • het delen en uitdragen van deze nieuwe inzichten en ideeën 
De ondertekenende partijen zijn: Minister van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, InterProvinciaal Overleg, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Netbeheer Nederland, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Nederlandse WindEnergie Associatie, Particuliere Windturbine Exploitanten, Coöperatie Windunie UA, REScoopNL, Stichting Platform Bio-energie, Dutch Association Geothermal Operators, Stichting Platform Geothermie, Vereniging Holland Solar, Vereniging Energie-Nederland, Vereniging ODE Decentraal, Stichting Lerend Platform Energie & Omgeving, Nederlandse Vereniging van Banken, Federatie LTO Nederland, Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines, Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid, Staatsbosbeheer, Stichting De Natuur en Milieufederaties, Stichting Natuur & Milieu.