Nieuws

De Energieke Samenleving (in oprichting)

21 december 2017

Het beperken van de schadelijke gevolgen van klimaatverandering tot maximaal 2 graden temperatuurstijging vereist een zeer steil transitie-pad. Krachtenbundeling en professionalisering is een absolute voorwaarde. Daarom hebben ODE Decentraal, REScoopNL, ECODE, HOOM en PAWEX (met deelname van de coöperatie Windunie) besloten hun krachten te bundelen in één zichtbare organisatie met als voorlopige werknaam ‘Energieke Samenleving’. Deze samenwerking zal leiden tot een gezamenlijke rechtspersoon, in de vorm van een vereniging of coöperatie.

De ‘Energieke Samenleving’ is de brancheorganisatie in oprichting die de snel groeiende sector van georganiseerde burgers (local energy communities ) in de energietransitie bij elkaar brengt en bestaande initiatieven bundelt onder één gezamenlijke structuur van, voor en door de georganiseerde burger. Op het gebied van governance, een goede structuur van besluitvorming en toezicht, zal het een en ander moeten gebeuren. De herkenbaarheid en zichtbaarheid zal veel sterker moeten zijn.

Functies van de organisatie

De Energieke Samenleving heeft als hoofddoelstelling de lokale initiatieven (gemeentelijk, regionaal) te ondersteunen. De lusten en lasten van de duurzame energietransitie dienen lokaal neer te slaan. Maximale betrokkenheid van lokale inwoners is de basis voor de versnelling van de transitie. Een aantal centrale functies of diensten, die de organisatie dragen, zijn de volgende:

  • Belangenbehartiging: partijen als ODE Decentraal en PAWEX hebben hier een rol, deels via NVDE en NWEA, maar regelmatig ook direct naar Rijk en/of decentrale overheden en andere partijen.
  • Kennisdeling: dit doen we in en met Hier Opgewekt, een kennisplatform dat door Hier Klimaatbureau en ODE Decentraal wordt beheerd.
  • Projectontwikkeling: partijen als Windunie en REScoopNL bundelen, zowel voor windprojecten als zonneprojecten de kennis en kracht op het gebied van projectontwikkeling als bron van ontwikkelkracht .
  • Professionalisering: ECODE is het samenwerkingsverband waarin de software voor onze groeiende sector wordt ontwikkeld en (ook Europees) wordt gedeeld.
  • Verduurzaming woningen: HOOM is de coöperatieve partner in het verduurzamen van de bestaande bouw.

Tijdpad

De hier geformuleerde uitgangspunten en taken zijn door vertegenwoordigers van genoemde partijen besloten op 12 december 2017 en zullen meegenomen worden naar hun achterban. Aan de deelnemende organisaties wordt gevraagd een principeakkoord te geven. Parallel aan dit proces neemt het bestuur van ODE Decentraal namens de constituerende organisaties het initiatief om maatschappelijke partners en overheid te informeren waar nodig. Dit is o.a. relevant voor de samenwerking en financiering in het bestuurlijk- en maatschappelijk akkoord op Rijksniveau.

Thijs de la Court en Felix Olthuis, namens de betrokken organisaties.